Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2015

22:20
22:19
vampira
22:17
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
vampira
22:16
0717 c118 390
Reposted fromrol rol vialatusek latusek
vampira
22:16
0298 4f5e 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vianoctua noctua
vampira
22:15
7217 2c52 390
Reposted fromrisky risky viakapitandziwny kapitandziwny
vampira
22:13
6586 82a2 390
Reposted fromeyelyn eyelyn vianoctua noctua
22:13
6124 cd5f 390
vampira
22:12
8448 7d1b 390
Reposted fromplayinglove playinglove viamrymrumru mrymrumru
vampira
22:11
Im dłużej żyję
tym częściej 
odpowiadam 'nie wiem'
na proste pytania
— M. Welz
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viastary-film stary-film
vampira
22:10
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
22:08
vampira
22:08
7521 0044 390
Reposted fromhokuspokus hokuspokus viawastingmytime wastingmytime
vampira
22:08
8358 05ac 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viainezhope inezhope
vampira
22:07
4593 8666
Reposted fromklausyklausy klausyklausy viaSardion Sardion
22:07
0538 13be 390
Reposted fromKarigane Karigane viadupiday dupiday
vampira
18:49
vampira
18:49
"minimum"
Reposted fromtgs tgs viastary-film stary-film
vampira
18:48
Reposted fromtfu tfu viastary-film stary-film

May 26 2015

vampira
15:49
0598 307a 390
Reposted fromlouse louse vialikearollingstone likearollingstone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl